Tilstandsanalyse

Salten Consult utarbeidet tilstandsanalyse nivå 2 for Røkland skole på vegne av Saltdal kommune

Ansvarlig søker

Salten Consult leverte komplett byggesøknad med situasjonsplan, forhåndskonferanse og nabovarsling på vegne av Øyvind Jensen Termotransport.

Geoteknisk prosjektering

Salten Consult ivartok rollen som rådgivende ingeniør geoteknikk for et nytt næringsbygg sentralt på Rognan.

Detaljregulering

Detaljregulering av Prestegård industriområde for privat utbygger. Salten Consult ivaretok hele planprosessen. 

Detaljregulering

Detaljregulering av massetak på Evensgård for anleggsentreprenør. Salten Consult ivaretok hele planprosessen. 

Offentlig anskaffelse

Salten Consult bisto Nordland Nasjonalparksenter med utarbeidelse, kunngjøring og evaluering av offentlig anskaffelse av rådgivergruppe for skisse- og forprosjekt.

Geoteknisk vurdering

Salten Consult gjennomførte en geoteknisk vurdering av et område planlagt opparbeidet til jorbruksformål.

Geoteknsik vurdering

Salten Consult gjennomførte en geoteknisk vurdering av et område planlagt opparbeidet til ny veitrasé for Prestmoen skytebane.

Geoteknisk vurdering

Salten Consult gjennomførte en geoteknisk vurdering av et område planlagt brukt til deponi av rene masser.